Obchodní podmínky

Pokud vám něco v obchodních podmínkách není jasné, zavolejte nám:  +420 774 684 701

V sekci FAQ - často kladené dotazy je spousta věcí vysvětlena velmi srozumitelně.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti OŘÍŠKOVÁ POHOTOVOST S.R.O.

     

se sídlem : Ostašovská 59, 460 10  LIBEREC 20

dodací adresa "Ostašovská 59, 46010 Liberec 20"

identifikační číslo: 09520759

daňové identifikační číslo : CZ09520759     Nejsem plátcem DPH

telefon: +420 774 711 877

e-mail: info@oriskovapohotovost.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.oriskovapohotovost.cz 
  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti  OŘÍŠKOVÁ POHOTOVOST s.r.o., se sídlem Ostašovská 59, 460 10  LIBEREC 20, identifikační číslo: 09520759, spis. zn.
C 45898 vedená u Krajského soudu ÚSTÍ NAD LABEM  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese   www.oriskovapohotovost.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V případě, že kupující je právnickou osobou nebo osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, pak se kupní smlouva řídí občanským zákoníkem, ledaže je níže uvedeno jinak.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob (např. správcem domény).

2.7 Prodávající je oprávněn při komunikaci se spotřebitelem použít automatický telekomunikační systém nebo faxový přístroj jen s předchozím souhlasem spotřebitele; jiný prostředek komunikace na dálku umožňující individuální jednání může použít jen v případě, že spotřebitel jeho použití neodmítl. Tímto postupem spotřebiteli nesmí vzniknout náklady.

3. uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Akční ceny zboží platí pouze do vyčerpání skladových zásob nebo po určitou časovou dobu.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. regionu pro doručení, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Odesláním objednávky, potvrzením telefonické objednávky a/nebo zakoupením zboží mimo obchodní prostory kupující potvrzuje souhlas s kompletním zněním obchodních podmínek, jakož i s reklamačním řádem. Při zakoupení zboží mimo obchodní prostory je vyhotovení obchodních podmínek přiloženo ke zboží.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Kupující bere na vědomí, že mu koupí zboží nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších subjektů.

3.10. Nabídku učiněnou během telefonického hovoru prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě, zejména e-mailem. Spotřebitel je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas e-mailem nebo podpisem potvrzení nabídky na listině.

3.11 Uzavřená smlouva bude v elektronické podobě uložena u prodávajícího. Prodávající neumožňuje ke smlouvě přístup.

4. cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti na adrese Ostašovská 59, 46010 Liberec 20

4.1.2. v hotovosti při předání po předchozí telefonické dohodě na území města Liberce v rámci služby "oříšková pohotovost"

4.1.3. bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2602829528 / 2010, vedený u společnosti FIO BANKA (dále jen „účet prodávajícího“);

4.1.4. bezhotovostním bankovním převodem z vybraných bank po přihlášení do banky a autorizaci ceny nebo pomocí QR kódu;

4.1.5. dobírkou v případech uvedených v obchodních podmínkách;

4.1.6. platební kartou;

4.1.7. ostatní bezhotovostní platby zejména Gpay (Google Pay), Apple Pay.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Pokud nebude smluvními stranami uvedeno výslovně jinak. 

4.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží, pokud nebude předem domluveno jinak, domluva je možná jen písemnou či elektronickou formou. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud není zaplaceno ve lhůtě, prodávající odstupuje automaticky od smlouvy a kupní smlouva se ruší. V případě bezhotovostní platby podle 4.1.3 a 4.1.4 prodávající odesílá nebo doručuje zboží až po úplném připsání ceny a dalších plateb na účet prodávajícího.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo předá v listinné podobě při osobním předání zboží.

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby (zboží, které se běžně označují datem použitelnosti slovy „spotřebujte do…“ apod.), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, je-li předmětem smlouvy několik kusů zboží, pak převzetím posledního kusu zboží, je-li předmětem smlouvy dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, pak převzetím poslední položky nebo části, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího v záhlaví těchto obchodních podmínek.      .

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro spotřebitele s výjimkou úhrad podle § 1832 odst. 2, § 1833 a 1834 OZ. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8 pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající je povinen vrátit již zaplacenou částku uhrazeného poštovného.  

6. přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Zboží je možné doručit pouze České republice. Prodávající umožňuje následující způsoby přepravy:

6.1.1 oříšková pohotovost. Doručení (i) po Liberci zcela zdarma, (ii) doručení do vzdálenosti 20 km od Liberce u zakoupeného zboží 1000,- Kč a více zdarma a nepřekročí-li cena zboží 1000,- Kč pak cena doručení činí 50,- Kč;

6.1.2. Osobní odběr v sídle prodávajícího;

6.1.3. Odeslání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo přepravce podle podmínek v internetovém obchodě.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající je oprávněn při opakovaném doručení přičíst až dvojnásobek ceny za přepravu, která pro daný účel běžná či sjednaná.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující takto poškozenou zásilku převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a podat stížnost prodávajícímu stejným způsobem, jako podává reklamaci.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Prodávající negarantuje dodání zboží ve vakuu, protože porušené vakuum není na závadu.

6.7. Veškeré zboží je odesíláno v souladu s dodací lhůtou uvedenou v popisu zboží v internetovém obchodě. V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodací lhůtu dodržet, bude kupující o této skutečnosti informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy.

6.5.Dodací lhůty jsou obvyklé podle druhu zboží a jsou uvedeny v internetovém obchodě. Není-li ujednána dodací lhůta, prodávající odevzdá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.

6.6. V případě nepředvídatelných okolností nebo v případě okolností nezávisejících na vůli stran, jako jsou například všechny případy vyšší moci, které brání dodržení sjednané dodací lhůty, se tato dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání těchto okolností; mezi ně patří zejména ozbrojené konflikty, úřední zásahy a zákazy, zdržení v dopravě a proclení, škody způsobené dopravou, nedostatek energií a surovin, kolektivní spory a jiné pracovněprávní spory se zaměstnanci stejně jako výpadek důležitého, těžko nahraditelného dodavatele, epidemie. Tyto jmenované okolnosti opravňují k prodloužení dodací lhůty také tehdy, pokud nastanou u subdodavatele.

6.11 Má-li prodávající kupujícímu zboží odeslat, je kupujícímu odevzdáno v okamžiku, kdy mu ho předá dopravce.

6.12 Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

7.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

7.2.2. o je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

7.2.3. o je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

7.3.1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

7.3.2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení, zejména reklamou nebo označením (prodávající není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv),

7.3.3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

ledaže prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

7.4. Výše uvedené se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena nebo sleva ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží nebo přepravy.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.5. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí pro:

7.5.1 čerstvé suroviny určené ke spotřebě do 24 hodin, které musí kupující reklamovat do 24 hodin od jejich převzetí;

7.5.2. zboží, které má v souladu s právními předpisy uvedenou dobu, po kterou ho lze použít, tedy doba použitelnosti nebo minimální trvanlivost (ta je typicky uvedena na obale, v připojeném návodu nebo v reklamě);

7.5.3. zboží prodávané na váhu, pokud se skutečná váha doručeného zboží liší o max. 30 % oproti váze uvedené v objednávce;

7.5.4. vadu zboží způsobenou nadměrným zatěžováním nebo použitím v podmínkách, které nejsou pro takové zboží přiměřené;

7.5.5. vadu zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, skladování nebo nesprávné údržby v rozporu s našimi pokyny, resp. pokyny výrobce (návod k užití zboží) nebo jiným zásahem; a

7.5.6. vadu zboží, která vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. 

7.6. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady.

7.8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

7.8.1. prodávající vadu odmítl odstranit,

7.8.2. se vada projeví opakovaně,

7.8.3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

7.8.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

8. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho převzetím.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@oriskovapohotovost.cz nebo prostřednictvím telefonu +420 774 711 877. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Prodávající je v pozici správce osobních údajů. Kupujícím se pro účel tohoto článku rozumí i návštěvník internetového obchodu nebo osoba, která má registrován uživatelský účet.

9.2. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování: adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČO, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace); popisné údaje (např. bankovní spojení); další údaje nezbytné pro plnění smlouvy; údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.) (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kategorie subjektů osobních údajů: kupující.

9.4. Účel zpracování osobních údajů: předsmluvní jednání o smluvním vztahu; plnění smlouvy; zajištění přepravy; ochrana práv správce (např. vymáhání pohledávek správce); plnění zákonných povinností ze strany správce; vedení uživatelského účtu kupujícího; .

9.5. Právní důvod zpracování osobních údajů: plnění předsmluvních a smluvních povinností správce, oprávněný zájem správce.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

9.7. Správce informuje kupujícího o následujících právech kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

9.7.1 kupující má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci.

9.7.2 lze odvolat souhlas, poskytne-li kupující osobní údaje se souhlasem, podat stížnost proti zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz, že poskytnutí osobních údajů není povinností, že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování.

9.7.3. kupující má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, případně kopie zpracovávaných osobních údajů. Žádosti, námitky, uplatnění práv lze zasílat do sídla správce nebo na e-mail: info@oriskovapohotovost.cz.

9.7.4. kupující má právo na výmaz osobních údajů, jestliže: již nejsou potřebné pro účel zpracování, kupující odvolá souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, kupující vznese námitky proti zpracovávání osobních údajů zpracovávaných na základě právního důvodu oprávněný zájem správce nebo vznese námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s obchodními sděleními.

9.7.5. kupující má právo vznést kdykoli námitku proti: zpracování osobních údajů, které se kupujícího týkají a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu správce, a to včetně profilování založeného na těchto důvodech nebo zpracování osobních údajů pro přímý marketing. Správce upozorňuje, že kupující má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které má právní účinky nebo se kupujícího významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

9.8. Kategorie příjemců: účetní, daňový poradce, právní poradce, dopravce, správce internetového obchodu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Podrobnosti elektronického kontaktu kupujícího lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu ke kupujícím, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Nehledě na předchozí větu, pokud prodávající získá od kupujícího podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, může prodávající využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že kupující má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet prodávajícího odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3. Prodávající ověřuje spokojenost kupujícího s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je zapojen. Prodávající zasílá dotazník pokaždé, když kupující nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky prodávající provádí na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení prodávající využívá zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem.

11. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

12. Reklamační řád

12.1. Reklamaci uplatňuje kupující v sídle prodávajícího Ostašovská 59, 46010 Liberec 20, a to buď osobně, nebo zboží na tuto adresu zašle či doručí jiným způsobem. Při přepravě by mělo být zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

12.2. Jakmile kupující zjistí vadu zboží, vytkne ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu a zboží prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána (reklamace). Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

12.3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Kupující má právo požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

12.3.1. prodávající vadu odmítl odstranit,

12.3.2. se vada projeví opakovaně,

12.3.3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

12.3.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

12.4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

12.5. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Pro spotřebitele dále platí, že:

12.6. Prodávající je povinen vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

12.7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od uplatnění reklamace.

12.8. Po marném uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

12.9. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

13. závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Liberci dne 21. 4. 2024